درباره ما

موسسه شهدا یک موسسه غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مستقل جامعه مدنی است که به رفاه و پیشرفت شهروندان افغان با تمرکز اصلی بر توانمندسازی زنان و کودکان اختصاص دارد.

همکاران ما

ماموریت

ارائه خدمات با کیفیت در بخش های صحت، اموزش و توانمندسازی زنان. برای این منظور، موسسه شهدا یک شعار مشترک دارد که می گوید "کار برای فردای بهتر".

دیدگاه

دیدگاه موسسه شهدا تلاش برای دیدن یک جامعه اگاه، مرفه و سالم در افغانستان از طریق ارائه خدمات با کیفیت بالا در راستای اصول و حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، صلح و عدم تبعیض است.

ارزش ها

تاسیس کنندگان​

داکتر سیما سمر

آقای عبدالروف نوید

تیم ما

زن (65)
مرد (128)
مجموع (193)
کارآموز (3)
رضاکار (3)

هیأت مدیره موسسه

داکتر نجیب الله ارشد

رییس دانشکده اقتصاد (دانشگاه کاتب)

داکتر ابن امین

مشاور صحت (وزارت صحت عامه)

پوهاند عبدالحمید لیان

رییس دانشکده انجنیری (موسسه تحصیلات عالی ابوریحان)

محمد فهیم حکیمی

رییس اجرایی (موسسه شهدا)

داکتر محمد نعیم دانش

داکتر معالجوی (شفاخانه استقلال)

استاد عبدالمجید مجیدی

معاون مالی-اداری (دانشگاه گوهرشاد)

داکتر بختاور فرزانه دانش

داکتر معالجوی (شفاخانه رایان دانش)

تاریخچه ما

موسسه شهدا (SO) یک موسسه غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مستقل جامعه مدنی است که به رفاه و پیشرفت شهروندان افغان با تمرکز اصلی بر توانمندسازی زنان و کودکان اختصاص دارد.

چشم انداز ما “دیدن یک جامعه اگاه، مرفه و سالم در افغانستان است که در ان خدمات اجتماعی با کیفیت بر اساس اصول دموکراسی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، صلح و عدم تبعیض ارائه می شود” و ماموریت ما “ارائه خدمات با کیفیت خوب در بخش های بهداشت، اموزش، حقوق بشر، توانمندسازی زنان و دموکراسی” است. شعار سازمان ما “کار برای فردای بهتر” است.

موسسه شهدا در سال 1989 توسط داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اقای عبدالرئوف نوید، مدیر اجرایی فعلی موسسه شهدا، با هدف رسیدگی به عدم وجود کامل مراقبت های بهداشتی باروری برای زنان افغان تاسیس شده است. بعدها فعالیت های خود را به سایر زمینه های حقوق بشر، از جمله توانمندسازی زنان، جنسیت و دموکراسی گسترش داد. موسسه شهدا دارای یک ساختار دموکراتیک است که در ان هیئت مدیره  و هیئت اجرایی نهادهای تصمیم گیری هستند. موسسه شهدا دارای تعهدات استراتژیک و مشارکت با سازمان های ملی موجود مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) و نهاد هماهنگی اژانس برای امداد افغانستان (ACBAR) و همچنین چندین سازمان بین المللی دیگر است. موسسه شهدا همکاری با وزارتخانه های مربوطه از جمله وزارت معارف و وزارت صحت عامه را توسعه داده است. در تمام فعالیت های خود، اسناد استراتژیک ملی مانند استراتژی توسعه ملی افغانستان (ANDS: Afghan National Development Strategy) و اهداف توسعه هزاره (MDGs: Millennium Development Goals) را در نظر می گیرد.