آقای عبدالروف نوید

زندگی نامه آقای عبدالروف نوید

عبدالروف نوید در سال  1954 در قریه چهل باغتوی پشی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد شده است. او تحصیلات ابتدایی را در منطقه چهل باغتو شروع و در مکتب ابتدایی لیسه سلطان مودود (لیسه استاد عبدالغفور سلطانی) در سنگماشه جاغوری به اتمام رسانده است. او دوره متوسطه و لیسه را در لیسه عالی شهر لشکرگاه به پایان رسانده و بعد از فراغت از لیسه عالی لشکرگاه در فابریکه حجاری و نجاری در بخش های محاسبه و منابع بشری ایفای وظیفه نموده است. بعد از دو سال ازطریق ریاست آن فابریکه مدت چهار سال به حیث مسؤل نمایندگی فابریکه در کابل ایفای وظیفه نموده و بعد از ادغام فابریکه حجاری و نجاری لشکرگاه با تصدی فابریکه حجاری و نجاری پلچرخی کابل مدت دوسال در بخشهای محاسبه و خدمات انجام وظیفه نموده است.  بعد تجاوز شوروی، او دوباره به ولسوالی جاغوری برگشته و در سال 1982 به کشور پاکستان مهاجرت نمود. در آنجا با جمعی از همکاران خویش در کویته پاکستان در سال 1988 موسسه شهدا را بنیان گذاری نموده است. او از زمان تشکیل موسسه شهدا مسؤلیت اداری و مالی را بدوش داشته و از سال 2004 الی سال 2016 بحیث رییس موسسه شهدا ایفای وظیفه کرده است و فعلا بحیث مشاور ارشد موسسه مسؤلیت دارد.