دستاورد های موسسه شهدا در 34 سال

کار برای فردای بهتر

سال تأسیس: 1989

درباره موسسه شهدا؟

ارائه خدمات با کیفیت در بخش های صحت، اموزش و توانمندسازی زنان. برای این منظور، موسسه شهدا یک شعار مشترک دارد که می گوید "کار برای فردای بهتر".

دیدگاه موسسه شهدا تلاش برای دیدن یک جامعه اگاه، مرفه و سالم در افغانستان از طریق ارائه خدمات با کیفیت بالا در راستای اصول و حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، صلح و عدم تبعیض است.

تاسیس کنندگان

داکتر سیما سمر

آقای عبدالروف نوید

پوشش جغرافیایی موسسه شهدا

مناطق تحت پوشش
مناطق بدون پوشش

ولایات: کابل – غزنی – بامیان – دایکندیولایات: کابل – غزنی – بامیان – دایکندی – خوست – بکتیا
ولایات: کابل – غزنی – بامیان – دایکندی – غور

خدمات ‌و دستاوردهای موسسه شهدا

صحت

5.8 میلیون

در مجموع، 5،847،132 نفر از خدمات صحی در 34 سال بهره مند شده اند.

حقوق بشر

1.5 میلیون

در مجموع، 1،592،021 نفر از حقوق بشر/حقوق زنان در طول 34 سال بهره مند شده اند.

حمایت و کمک های بشردوستانه

226,038 هزار

به تعدادی 226،038 نفر از مردم اسیب پذیر افغانستان تحت پوشش برنامه های کمک های بشردوستانه موسسه شهدا قرار گرفته اند.

ارتقای ظرفیت

30 هزار

به طور کلی، 30،921 نفر ازبرنامه های ظرفیت سازی در طول 34 سال بهره مند شده اند.

آموزش

226,038 هزار

به تعداد 226،038 نفراز پروژه های اموزشی موسسه شهدا از زمان تاسیس آن بهره مند شده اند.

اقتصاد خانواده

7634 هزار

به طور کلی، 7634 نفر از پروژه های توانمندسازی اقتصادی زنان تا پایان سال 2022 بهره مند شده اند.

پرورشگاه/حمایت اطفال

387 طفل

به تعداد 387 کودک با مسکن مناسب، غذا، تعلیم و تربیه و خدمات صحی حمایت شده اند.

مجموع مستفیدین

6,3 میلیون

در مجموع 6،329،635 نفر از زمان تاسیس موسسه از پروژه های ما بهره مند شده اند.

تقدیرنامه ها

موسسه شهدا توسط وزارت اقتصاد افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته و تقدیرنامه قدردانی از عملکرد عالی برای توجه دقیق به قانون موسسات غیر دولتی، سیستم گزارش دهی منظم، اجرای پروژه ها در هماهنگی نزدیک با بخش های مربوطه در زمینه تسهیل و ارائه اطلاعات صحیح برای تیم نظارت و ارزیابی وزارت اقتصاد و رضایت کامل مستفدین پروژه را اهدا نموده است. کاپی ضمیمه شده تقدیرنامه را بیبیند.

همکاران ما

فعالیت ها و اخبار